امیر انصاری


شیب

شیب

این کتاب به ما کمک می‌کند  کِی باید متوقف شویم و کِی باید تسلیم نشویم و ادامه دهیم؛ چیزی که تشخیص آن بسیار سخت است، ولی مثال‌های ارائه‌شده در این کتاب به ما کمک می‌کنند تا بهتر این موضوع را درک کنیم.  اولین گام  در مسیر رسیدن به خواسته‌هایمان درک انواع موقعیت&...