فاطمه علیپور تنگسیری


این است بازاریابی

این است بازاریابی

در این کتاب،بازاریابی یعنی تغییرآفرینی.تغییر فرهنگ، جایگاه اجتماعی و ارتباط بین افراد. او بازاریابی را فعالیت سخاوتمندانهٔ کمک به دیگران برای حل مشکل‌شان و تبدیل شدن‌شان به فرد دلخواه‌شان می‌داند.به گفتهٔ او، بازاریابی ماباید به‌گونه‌ای باشدکه اگر روزی کسب‌وکارمان...