نشر آریانا قلم


صراحت تمام عیار

صراحت تمام عیار

مخاطب اصلی کتاب صراحت تمام عیار، مدیران و سرپرستان و رهبران سازمانی هستند؛ کسانی که به نوعی با «زیردست» روبه‌رو هستند و باید یک مجموعه‌ی انسانی را اداره ‌کنند.اما اعضای یک تیم هم میتوانند  از آن استفاده کنند .دغدغه‌ی اصلی کیم اسکات در کتابش، گفتگوهای دشوار است. ی...